Home >  Constructions > the accusative and infinitive

Filter by level:
ἡμεῖς δὲ γνόντες μὲν τοῖς οἵοις ἡμῖν τε καὶ ὑμῖν χαλεπὴν πολιτείαν εἶναι δημοκρατίαν, γνόντες δὲ ὅτι Λακεδαιμονίοις τοῖς περισώσασιν ἡμᾶς ὁ μὲν δῆμος οὔποτ’ ἂν φίλος γένοιτο, οἱ δὲ βέλτιστοι ἀεὶ ἂν πιστοὶ διατελοῖεν, διὰ ταῦτα σὺν τῇ Λακεδαιμονίων γνώμῃ τήνδε τὴν πολιτείαν καθίσταμεν.
We realised that democracy is a difficult form of government for people like you and us, and knew that the people would never warm to our saviours the Lacedaemonians. It was for this reason that we established the present form of government, with the approval of the Lacedaemonians.
Xenophon Hellenica 2.3.25 (6)
ὦ ἄνδρες βουλευταί, εἰ μέν τις ὑμῶν νομίζει πλείους τοῦ καιροῦ ἀποθνῄσκειν, ἐννοησάτω ὅτι ὅπου πολιτεῖαι μεθίστανται πανταχοῦ ταῦτα γίγνεται·
Men of the council, if one of you thinks that more people are dying than is right, then he should bear in mind that this happens wherever governments change.
Xenophon Hellenica 2.3.24 (7)
θαυμάζω οὖν ὅπως ποτὲ ἐπείσθησαν Ἀθηναῖοι Σωκράτην περὶ θεοὺς μὴ σωφρονεῖν, τὸν ἀσεβὲς μὲν οὐδέν ποτε περὶ τοὺς θεοὺς οὔτ’ εἰπόντα οὔτε πράξαντα, τοιαῦτα δὲ καὶ λέγοντα καὶ πράττοντα περὶ θεῶν οἷά τις ἂν καὶ λέγων καὶ πράττων εἴη τε καὶ νομίζοιτο εὐσεβέστατος.
So I am amazed how the Athenians could once have been convinced that Socrates was wrong about the gods, when he neither said or did anything disrespectful to the gods, and rather spoke and acted about the gods like someone who would both be considered and would actually be the most reverential towards the gods.
Xenophon Memorabilia 1.1.20 (8)
ἔκδημος ὢν μὲν τῆσδ’ ἐτύγχανον χθονός,
κλύω δὲ νεοχμὰ τήνδ’ ἀνὰ πτόλιν κακά,
γυναῖκας ἡμῖν δώματ’ ἐκλελοιπέναι
πλασταῖσι βακχείαισιν, ἐν δὲ δασκίοις
ὄρεσι θοάζειν, τὸν νεωστὶ δαίμονα
Διόνυσον, ὅστις ἔστι, τιμώσας χοροῖς·
I happened to be out of the country when I heard the news of new problems for our city, that our wives had left their houses in fabricated Dionysian rituals and were running round in the wooded mountains, honouring this new god Dionysus, whoever he is, with their dancing.
Euripides Bacchae 215-220 (69)
ἃ δ’ εἶπον εἰς ἅπαντας οὐκ ἀρνήσομαι,
Τροίας ἁλούσης ἀνδρὶ τῷ πρώτῳ στρατοῦ
σὴν παῖδα δοῦναι σφάγιον ἐξαιτουμένῳ.
I will not deny what I said in front of everybody, that once Troy was captured I would give your child to the first of the army who asked for him as a sacrifice victim.
Euripides Hecuba 303-4 (75)
ἵνα τοίνυν τοπάσωμεν εἴτε σοι ἔνεστιν εἴτε μή, εἰπέ, ἦν δ’ ἐγώ, τί φῂς εἶναι σωφροσύνην κατὰ τὴν σὴν δόξαν.
So that we can guess whether you have it or not, tell me what you think moderation is.
Plato Charmides 159a (85)
ἔφασαν δὲ πολλοὺς προσχωρήσεσθαι μίσει τῶν Λακεδαιμονίων.
They said that many would change sides out of hatred for the Lacedaemonians.
Thucydides Histories 5.27 (129)
οὕτως ἠλιθίως διεκείμην, ὥστε ᾤμην τὴν ἐμαυτοῦ γυναῖκα πασῶν σωφρονεστάτην εἶναι τῶν ἐν τῇ πόλει.
And it went on like that for some time, and I never suspected a thing, but was so foolish as to think that my wife was the best-behaved in the city.
Lysias Speeches 1.11 (152)
τί οὖν φημὶ δεῖν;
What then do I say is necessary?
Demosthenes 18.177 (193)
φησὶ γὰρ ὁ κατήγορος οὐ δικαίως με λαμβάνειν τὸ παρὰ τῆς πόλεως ἀργύριον·
The prosecutor alleges that I have taken the money from the city unlawfully.
Lysias Speeches 24.4 (229)
ἔνθα δὴ προσέρχεται Ξενοφῶντι τῶν πελταστῶν ἀνὴρ Ἀθήνησι φάσκων δεδουλευκέναι, λέγων ὅτι γιγνώσκοι τὴν φωνὴν τῶν ἀνθρώπων.
Then one of the peltasts came up to Xenophon claiming to be a slave and saying that he knew the language of the enemy.
Xenophon Anabasis 4.8 (240)
“καὶ οἶμαι,” ἔφη, “ἐμὴν ταύτην πατρίδα εἶναι· καὶ εἰ μή τι κωλύει, ἐθέλω αὐτοῖς διαλεχθῆναι.”
“ἀλλ’ οὐδὲν κωλύει,” ἔφη, “ἀλλὰ διαλέγου καὶ μάθε πρῶτον τίνες εἰσίν.”
He said, "I think that this is my homeland. And if there's nothing stopping me, I want to go and talk to them."
"No, nothing's stopping you," he said, "so go and talk with them and find out first of all who they are."
Xenophon Anabasis 4.8 (241)
ἠρώτων ἐκεῖνοι εἰ δοῖεν ἂν τούτων τὰ πιστά. οἱ δ’ ἔφασαν καὶ δοῦναι καὶ λαβεῖν ἐθέλειν.
They asked if they would give oaths on this. They answered that they wanted to both give and take them.
Xenophon Anabasis 4.8 (243)
πατρὸς ἐμοῦ κλέος εὐρὺ μετέρχομαι, ἤν που ἀκούσω,
δίου Ὀδυσσῆος ταλασίφρονος, ὅν ποτέ φασι
σὺν σοὶ μαρνάμενον Τρώων πόλιν ἐξαλαπάξαι.
I have come for the wide fame of my father, in the hope that I can hear it - my father godlike, stout-hearted Odysseus, who once, they say, fought with you and sacked the city of the Trojans.
Homer Odyssey 3.83-85 (258)
ὃς δ’ ἂν ὑμῶν παραμείνῃ, ὁρῶν ὃν τρόπον ἡμεῖς τάς τε δίκας δικάζομεν καὶ τἆλλα τὴν πόλιν διοικοῦμεν, ἤδη φαμὲν τοῦτον ὡμολογηκέναι ἔργῳ ἡμῖν ἃ ἂν ἡμεῖς κελεύωμεν ποιήσειν ταῦτα, καὶ τὸν μὴ πειθόμενον τριχῇ φαμεν ἀδικεῖν
But we say that whoever of you stays here, seeing how we administer justice and how we govern the state in other respects, has thereby entered into an agreement with us to do what we command; and we say that he who does not obey does threefold wrong.
Plato Crito 51e (449)
ταύταις δή φαμεν καὶ σέ, ὦ Σώκρατες, ταῖς αἰτίαις ἐνέξεσθαι, εἴπερ ποιήσεις ἃ ἐπινοεῖς,
We say that you, Socrates, will be exposed to these reproaches, if you do what you have in mind,
Plato Crito 52a (450)
πρῶτον μὲν οὖν ἡμῖν τοῦτ’ αὐτὸ ἀπόκριναι, εἰ ἀληθῆ λέγομεν φάσκοντές σε ὡμολογηκέναι πολιτεύσεσθαι καθ’ ἡμᾶς ἔργῳ ἀλλ’ οὐ λόγῳ, ἢ οὐκ ἀληθῆ.
First then, answer this question, whether we speak the truth or not when we say that you agreed, not in word, but by your acts, to live in accordance with us.
Plato Crito 52d (455)
οὐκ οἴει ἄσχημον ἂν φανεῖσθαι τὸ τοῦ Σωκράτους πρᾶγμα;
Do you not think that the conduct of Socrates would seem most disgraceful?
Plato Crito 53d (459)
ἐὰν λέγῃς παρὰ ταῦτα, μάτην ἐρεῖς. ὅμως μέντοι εἴ τι οἴει πλέον ποιήσειν, λέγε.
If you argue against these words you will speak in vain. Nevertheless, if you think you can accomplish anything, speak.
Plato Crito 54d (461)
κλύω δ’ ἀπειλεῖν σ’, ὡς ἀπαγγέλλουσί μοι,
τὸν δόντα καὶ γήμαντα καὶ γαμουμένην
δράσειν τι.
I hear that you are threatening, as some people tell me, to do something to the groom, the bride and her father.
Euripides Medea 287-289 (475)

Download these examples as a pdf