Home >  Constructions > circumstantial participles

Filter by level:
μηδ’ οὗ μόνου μεταλαβεῖν ἔδωκεν ἡ μοι τῶν ἐν τῇ πατρίδι, τούτου διὰ τουτονὶ ἀποστερήσητέ με· μηδ’ ἃ πάλαι κοινῇ πάντες ἔδοτέ μοι, νῦν οὗτος εἷς ὢν πείσῃ πάλιν ὑμᾶς ἀφελέσθαι.
Do not deprive me because of that man of the one thing which the city gave me alone to have a share in. Do not let that one man persuade you to take back now what you all mutually decided to give me before.
Lysias Speeches 24.22 (2)
Λύσανδρος δὲ τοῖς ἀρχαίοις πολίταις παραδοὺς τὴν πόλιν καὶ τὰ ἐνόντα πάντα καὶ δέκα ἄρχοντας καταστήσας φρουρεῖν ἀφῆκε τὸ τῶν συμμάχων ναυτικὸν κατὰ πόλεις
Lysander gave the city and everything in it back to its former rulers and established ten rulers to protect it. He then sent the ships of his fleet back to their various cities.
Xenophon Hellenica 2.3.7 (52)
ἀγαπῶσι γὰρ οἶμαι αὐτοὶ ἂν τὸ ἴσον ἔχωσιν φαυλότεροι ὄντες.
I think they love it if they have the same although they are inferior.
Plato Gorgias 483c (156)
ἔπειτα καὶ εἴ τι ἐμοῦ κηδόμενος οὐκ οἴει δεῖν ἀναλίσκειν τἀμά, ξένοι οὗτοι ἐνθάδε ἕτοιμοι ἀναλίσκειν·
Then even if you don't think you should spend my money because you are concerned about me, these foreigners are here ready to spend theirs.
Plato Crito 45b (173)
οὐ μόνον δὲ δεῖ ταῦτα γιγνώσκειν, οὐδὲ τοῖς ἔργοις ἐκεῖνον ἀμύνεσθαι τοῖς τοῦ πολέμου, ἀλλὰ καὶ τῷ λογισμῷ καὶ τῇ διανοίᾳ τοὺς παρ' ὑμῖν ὑπὲρ αὐτοῦ λέγοντας μισῆσαι, ἐνθυμουμένους ὅτι οὐκ ἔνεστι τῶν τῆς πόλεως ἐχθρῶν κρατῆσαι, πρὶν ἂν τοὺς ἐν αὐτῇ τῇ πόλει κολάσηθ' ὑπηρετοῦντας ἐκείνοις.
You must not only acknowledge this and fight him off, you must also comdemn with reason and thought those who support him. You must realise that it is not possible to overcome the enemies of the city before you have punished the men who serve him in the city itself.
Demosthenes 9.53 (190)
μελλόντων δὲ τῶν Ἰώνων λύειν καὶ ποιέειν τὰ κελευόμενα, Κώης ὁ Ἐρξάνδρου στρατηγὸς ἐὼν Μυτιληναίων ἔλεξε Δαρείῳ τάδε, πυθόμενος πρότερον εἰ οἱ φίλον εἴη γνώμην ἀποδέκεσθαι παρὰ τοῦ βουλομένου ἀποδείκνυσθαι·
While the Ionians were on the point of destruction and carrying out their orders, Coes the son of Erxander, the general of the Mytilenians, after first finding out whether he would be keen to accept an opinion from someone who wanted to give it, said the following to Darius.
Herodotus Histories 4.97 (207)
ἅπαντα γὰρ ταῦτα ἀκριβῶς ἂν μαθόντες ἥδιον καὶ ὁσιώτερον Ἀγοράτου τουτουὶ καταψηφίζοισθε.
Once everyone learnt these facts correctly, they would more happily and rightly condemn Agoratus here.
Lysias Against Agoratus 13.4 (227)
πατρὸς ἐμοῦ κλέος εὐρὺ μετέρχομαι, ἤν που ἀκούσω,
δίου Ὀδυσσῆος ταλασίφρονος, ὅν ποτέ φασι
σὺν σοὶ μαρνάμενον Τρώων πόλιν ἐξαλαπάξαι.
I have come for the wide fame of my father, in the hope that I can hear it - my father godlike, stout-hearted Odysseus, who once, they say, fought with you and sacked the city of the Trojans.
Homer Odyssey 3.83-85 (258)
παραδίδομεν ὑμῖν, ἔφη, Θηραμένην τουτονὶ κατακεκριμένον κατὰ τὸν νόμον· ὑμεῖς δὲ λαβόντες καὶ ἀπαγαγόντες οἱ ἕνδεκα οὗ δεῖ τὰ ἐκ τούτων πράττετε.
We are handing over to you Theramenes here, sentenced according to the law. You Eleven receive him, take him where he must go, and exact the appropriate sentence.
Xenophon Hellenica 2.3.54 (307)
ἀξιοῖ γοῦν ἀργύριον λαμβάνειν ὁ δῆμος καὶ ᾄδων καὶ τρέχων καὶ ὀρχούμενος καὶ πλέων ἐν ταῖς ναυσίν, ἵνα αὐτός τε ἔχῃ καὶ οἱ πλούσιοι πενέστεροι γίγνωνται.
The people certainly think it reasonable to take money for singing, running, dancing and sailing in ships, so that they have money and the wealthy become poorer.
Xenophon Constitution of the Athenians 1.13 (323)
οἱ δὲ χρηστοὶ Ἀθηναίων τοὺς χρηστοὺς ἐν ταῖς συμμαχίσι πόλεσι σῴζουσι, γιγνώσκοντες ὅτι σφίσιν ἀγαθόν ἐστι τοὺς βελτίστους σῴζειν ἀεὶ ἐν ταῖς πόλεσιν.
The noble Athenians protect the noblemen of their allies, in the knowledge that it is a good idea for them to always the protect the élites of the cities.
Xenophon Constitution of the Athenians 1.15 (324)
ὤσαντες δὲ τὴν θύραν τοῦ δωματίου οἱ μὲν πρῶτοι εἰσιόντες ἔτι εἴδομεν αὐτὸν κατακείμενον παρὰ τῇ γυναικί, οἱ δ’ ὕστερον ἐν τῇ κλίνῃ γυμνὸν ἑστηκότα.
We pushed open the door of the bedroom, and the first of us to enter were in time to see him lying down by my wife; those who followed saw him standing naked on the bed.
Lysias Speeches 1.25 (332)
ἐγὼ δέ, ὦ ἄνδρες, δίκαιον μὲν ἂν ποιεῖν ἡγούμην ᾡτινιοῦν τρόπῳ τὸν τὴν γυναῖκα τὴν ἐμὴν διαφθείραντα λαμβάνων·
Now I, sirs, could have held myself justified in using any possible means to catch the corrupter of my wife.
Lysias Speeches 1.38 (350)
Μήδεια: πέμψασ’ ἐμῶν τιν’ οἰκετῶν Ἰάσονα
ἐς ὄψιν ἐλθεῖν τὴν ἐμὴν αἰτήσομαι.
I will send one of my servants and will beg Jason to come into my sight.
Euripides Medea 774 (364)
Μήδεια: κἄνπερ λαβοῦσα κόσμον ἀμφιθῇ χροΐ,
κακῶς ὀλεῖται πᾶς θ’ ὃς ἂν θίγῃ κόρης·
And if she takes the dress and puts it on her skin, she will die a miserable death, as will anyone who touches the girl.
Euripides Medea 787-8 (369)
εἴ τι ἐμοῦ κηδόμενος οὐκ οἴει δεῖν ἀναλίσκειν τἀμά, ξένοι οὗτοι ἐνθάδε ἕτοιμοι ἀναλίσκειν·
if because you care for me you think you ought not to spend my money, there are foreigners here willing to spend theirs
Plato Crito 45b (398)
μήτε ταῦτα φοβούμενος ἀποκάμῃς σαυτὸν σῶσαι, μήτε, ὃ ἔλεγες ἐν τῷ δικαστηρίῳ, δυσχερές σοι γενέσθω ὅτι οὐκ ἂν ἔχοις ἐξελθὼν ὅτι χρῷο σαυτῷ·
Do not give up saving yourself through fear of this. And do not be troubled by what you said in the court, that if you went away you would not know what to do with yourself.
Plato Crito 45c (399)
τοιαῦτα σπεύδεις περὶ σαυτὸν γενέσθαι ἅπερ ἂν καὶ οἱ ἐχθροί σου σπεύσαιέν τε καὶ ἔσπευσαν σὲ διαφθεῖραι βουλόμενοι.
And you are eager to bring upon yourself just what your enemies would wish and just what those were eager for who wished to destroy you.
Plato Crito 45c (403)
ἀπιόντες ἐνθένδε ἡμεῖς μὴ πείσαντες τὴν πόλιν πότερον κακῶς τινας ποιοῦμεν, καὶ ταῦτα οὓς ἥκιστα δεῖ, ἢ οὔ;
If we go away from here without the consent of the state, are we are doing harm to the very ones to whom we least ought to do harm, or not?
Plato Crito 49e (440)
φέρε γάρ, τί ἐγκαλῶν ἡμῖν καὶ τῇ πόλει ἐπιχειρεῖς ἡμᾶς ἀπολλύναι;
Come, what fault do you find with us and the state, that you are trying to destroy us?
Plato Crito 50d (443)
πρῶτον μὲν οὖν ἡμῖν τοῦτ’ αὐτὸ ἀπόκριναι, εἰ ἀληθῆ λέγομεν φάσκοντές σε ὡμολογηκέναι πολιτεύσεσθαι καθ’ ἡμᾶς ἔργῳ ἀλλ’ οὐ λόγῳ, ἢ οὐκ ἀληθῆ.
First then, answer this question, whether we speak the truth or not when we say that you agreed, not in word, but by your acts, to live in accordance with us.
Plato Crito 52d (455)
ὁ δ’ ἐς τοσοῦτον μωρίας ἀφίκετο,
ὥστ’, ἐξὸν αὐτῷ τἄμ’ ἑλεῖν βουλεύματα
γῆς ἐκβαλόντι, τήνδ’ ἐφῆκεν ἡμέραν
μεῖναί μ’, ἐν ᾗ τρεῖς τῶν ἐμῶν ἐχθρῶν νεκροὺς
θήσω, πατέρα τε καὶ κόρην πόσιν τ’ ἐμόν.
He is so stupid that, while he could have stopped my plans by exiling me, he has let me stay this one day.
Euripides Medea 371-4 (481)
πολλὰς δ’ ἔχουσα θανασίμους αὐτοῖς ὁδούς, οὐκ οἶδ’ ὁποίᾳ πρῶτον ἐγχειρῶ, φίλαι·
Having many murderous paths open to me, I don't know which one I will choose
Euripides Medea 376-7 (482)
ὑμεῖς δὲ σκέψασθε ὅσον ἂν καὶ τοῦτο ἁμαρτάνοιτε Κλέωνι πειθόμενοι.
Only consider what a blunder you would commit in doing as Cleon recommends.
Thucydides The Peloponnesian War 3.47 (488)
Μήδεια: πρὸς θεῶν, ἄπαις γὰρ δεῦρ’ ἀεὶ τείνεις βίον;
Αἰγεύς: ἄπαιδές ἐσμεν δαίμονός τινος τύχῃ.
Μήδεια: δάμαρτος οὔσης ἢ λέχους ἄπειρος ὤν;
Medea: By the gods are you still now dragging out your life without children?
Aegeus: We have no children at the whim of some god.
Medea: Do you have a wife or do you have no experience of marriage?
Euripides Medea 670-672 (495)

Download these examples as a pdf