Home >  Constructions > the potential optative

Filter by level:
ἡμεῖς δὲ γνόντες μὲν τοῖς οἵοις ἡμῖν τε καὶ ὑμῖν χαλεπὴν πολιτείαν εἶναι δημοκρατίαν, γνόντες δὲ ὅτι Λακεδαιμονίοις τοῖς περισώσασιν ἡμᾶς ὁ μὲν δῆμος οὔποτ’ ἂν φίλος γένοιτο, οἱ δὲ βέλτιστοι ἀεὶ ἂν πιστοὶ διατελοῖεν, διὰ ταῦτα σὺν τῇ Λακεδαιμονίων γνώμῃ τήνδε τὴν πολιτείαν καθίσταμεν.
We realised that democracy is a difficult form of government for people like you and us, and knew that the people would never warm to our saviours the Lacedaemonians. It was for this reason that we established the present form of government, with the approval of the Lacedaemonians.
Xenophon Hellenica 2.3.25 (6)
οὐ γάρ οἱ πάρα νῆες ἐπήρετμοι καὶ ἑταῖροι,
οἵ κέν μιν πέμποιεν ἐπ’ εὐρέα νῶτα θαλάσσης.
He has no ships, oarsmen or companions who could bring him back to his fatherland over the broad back of the sea.
Homer Odyssey 4.559-60 (143)
καίτοι τίς ἂν αἰσχίων εἴη ταύτης δόξα ἢ δοκεῖν χρήματα περὶ πλείονος ποιεῖσθαι ἢ φίλους;
And yet what could be more shameful than to be thought to value money more than one's friends?
Plato Crito 44b (179)
ἠρώτων ἐκεῖνοι εἰ δοῖεν ἂν τούτων τὰ πιστά. οἱ δ’ ἔφασαν καὶ δοῦναι καὶ λαβεῖν ἐθέλειν.
They asked if they would give oaths on this. They answered that they wanted to both give and take them.
Xenophon Anabasis 4.8 (243)
εἴποι δέ τις ἂν ὅτι ἰσχύς ἐστιν αὕτη Ἀθηναίων, ἐὰν οἱ σύμμαχοι δυνατοὶ ὦσι χρήματα εἰσφέρειν.
You could say that the strength of the Athenians depends on their allies being able to pay tribute.
Xenophon Constitution of the Athenians 1.16 (325)
Μήδεια: μηδείς με φαύλην κἀσθενῆ νομιζέτω
μηδ’ ἡσυχαίαν, ἀλλὰ θατέρου τρόπου,
βαρεῖαν ἐχθροῖς καὶ φίλοισιν εὐμενῆ·
Medea: Let no-one think me worthless, weak and meek, but rather the other type: a burden to enemies and a boon to friends.
Euripides Medea 807-9 (385)
μήτε ταῦτα φοβούμενος ἀποκάμῃς σαυτὸν σῶσαι, μήτε, ὃ ἔλεγες ἐν τῷ δικαστηρίῳ, δυσχερές σοι γενέσθω ὅτι οὐκ ἂν ἔχοις ἐξελθὼν ὅτι χρῷο σαυτῷ·
Do not give up saving yourself through fear of this. And do not be troubled by what you said in the court, that if you went away you would not know what to do with yourself.
Plato Crito 45c (399)
τοιαῦτα σπεύδεις περὶ σαυτὸν γενέσθαι ἅπερ ἂν καὶ οἱ ἐχθροί σου σπεύσαιέν τε καὶ ἔσπευσαν σὲ διαφθεῖραι βουλόμενοι.
And you are eager to bring upon yourself just what your enemies would wish and just what those were eager for who wished to destroy you.
Plato Crito 45c (403)
χρὴ δέ, ἅπερ ἂν ἀνὴρ ἀγαθὸς καὶ ἀνδρεῖος ἕλοιτο, ταῦτα αἱρεῖσθαι,
you ought to choose as a good and brave man would choose
Plato Crito 45e (405)
Χορός: ἀλλὰ κτανεῖν σὸν σπέρμα τολμήσεις, γύναι;
Μήδεια: οὕτω γὰρ ἂν μάλιστα δηχθείη πόσις.
Chorus: Will you dare to kill your children, my lady?
Medea: That's how to punish my husband the most.
Euripides Medea 816-7 (418)
Σωκράτης: “ἀλλὰ μὲν δή,” φαίη γ’ ἄν τις, “οἷοί τέ εἰσιν ἡμᾶς οἱ πολλοὶ ἀποκτεινύναι.”
Socrates: Someone might say that the multitude can put us to death.
Plato Crito 48b (431)
πράττεις ἅπερ ἂν δοῦλος ὁ φαυλότατος πράξειεν, ἀποδιδράσκειν ἐπιχειρῶν παρὰ τὰς συνθήκας τε καὶ τὰς ὁμολογίας καθ’ ἃς ἡμῖν συνέθου πολιτεύεσθαι.
You are doing what the meanest slave would do, since you are trying to run away contrary to the compacts and agreements you made with us that you would live in accordance with us
Plato Crito 52d (454)
ὡς τρὶς ἂν παρ’ ἀσπίδα στῆναι θέλοιμ’ ἂν μᾶλλον ἢ τεκεῖν ἅπαξ.
I would prefer to enter battle by my shield three times than give birth once.
Euripides Medea 250-251 (471)
ὑμεῖς δὲ σκέψασθε ὅσον ἂν καὶ τοῦτο ἁμαρτάνοιτε Κλέωνι πειθόμενοι.
Only consider what a blunder you would commit in doing as Cleon recommends.
Thucydides The Peloponnesian War 3.47 (488)

Download these examples as a pdf


Notes explaining this construction: