Home >  Constructions > infinitives

Filter by level:
ἆρ’ ἄν τί μοι χαρίσαιο τοιόνδε, μή μου καταγελᾶν, ἐὰν μόγις μανθάνω τὰ λεγόμενα καὶ πολλάκις ἀνερωτῶ;
Would you do me a little favour, and not laugh at me if I can barely understand what you've said and ask lots of questions?
Plato Hippias Minor 364d (19)
ἡμεῖς γὰρ ἐπεθυμήσαμεν, ὦ βουλή, Θεοδότου, Πλαταϊκοῦ μειρακίου, καὶ ἐγὼ μὲν εὖ ποιῶν αὐτὸν ἠξίουν εἶναί μοι φίλον, οὗτος δὲ ὑβρίζων καὶ παρανομῶν ᾤετο ἀναγκάσειν αὐτὸν ποιεῖν ὅ τι βούλοιτο.
Men of the council, we were both in love with Theodotus, a young boy from Plataea. I treated him well and considered him a friend, whereas he broke the law and abused him, and thought he would force him to do what he wanted.
Lysias Speeches 3.5 (98)
τί φήσομεν γάρ, εἰ πόλις μὲν ἀξιοῖ
κίνδυνον ἡμῶν οὕνεκ’ αἴρεσθαι μέγαν,
αὐτοὶ δὲ προστιθέντες ἄλλοισιν πόνους,
παρόν σφε σῶσαι, φευξόμεσθα μὴ θανεῖν;
What will we say, if the city thinks it should take on this great danger for our sake but we give the task to others and flee death when it's possible to save them.
Euripides Children of Heracles 503-6 (108)
τοῦτο δ’ οἱ σοφοὶ βροτῶν
ἐξευλαβοῦνται, μὴ φίλοις τεύχειν ἔριν
Wise men take care not to stir up arguments with their friends.
Euripides Andromache 643-4 (118)
Πρόξενος δὲ ὁ Βοιώτιος εὐθὺς μὲν μειράκιον ὢν ἐπεθύμει γενέσθαι ἀνὴρ τὰ μεγάλα πράττειν ἱκανός·
Proxenus the Boeotian even as a young man wanted to become a man capable of doing great things.
Xenophon Anabasis 2.6.16 (176)
Αἰγεύς: συγγνωστὰ μέντἄρ’ ἦν σε λυπεῖσθαι, γύναι.
Aegeus: Well then, it's forgivable for you to be aggrieved.
Euripides Medea 703 (197)
δίδωσι βουκόλοισιν ἐκθεῖναι βρέφος,
σφυρῶν σιδηρᾶ κέντρα διαπείρας μέσον·
ὅθεν νιν Ἑλλὰς ὠνόμαζεν Οἰδίπουν.
He gave the infant to cow-herds to expose, having pierced iron spikes through the middle of his ankle.
Euripides Phoenician Women 25-6 (234)
τοῦτο γάρ ἐστιν ὁ συκοφάντης, αἰτιᾶσθαι μὲν πάντα, ἐξελέγξαι δὲ μηδέν.
This is what an informer is: criticising everything but proving nothing.
Demosthenes Speeches 57.34 (235)
σμικρὸν δ’ ὑποθέσθαι τοῖς κριταῖσι βούλομαι.
τοῖς σοφοῖς μὲν τῶν σοφῶν μεμνημένοις κρίνειν ἐμέ,
τοῖς γελῶσι δ’ ἡδέως διὰ τὸν γέλων κρίνειν ἐμέ·
I've got a small favour to ask the judges:
Let the wise ones judge me remembering my wisdom,
Let those laughing judge me through their laughter
Aristophanes Ecclesiazusae 1144-5 (296)
οὔτοι δὴ ἀφῖκται, ἀλλὰ δοκεῖν μέν μοι ἥξει τήμερον ἐξ ὧν ἀπαγγέλλουσιν ἥκοντές τινες ἀπὸ Σουνίου καὶ καταλιπόντες ἐκεῖ αὐτό.
It has not exactly come, but I think it will come today from the reports of some men who have come from Sunium and left it there.
Plato Crito 43d (353)
τῇ γάρ που ὑστεραίᾳ δεῖ με ἀποθνῄσκειν ἢ ᾗ ἂν ἔλθῃ τὸ πλοῖον.
I will tell you. I must die on the day after the ship comes in, must I not?
Plato Crito 44a (355)
Μήδεια: πέμψασ’ ἐμῶν τιν’ οἰκετῶν Ἰάσονα
ἐς ὄψιν ἐλθεῖν τὴν ἐμὴν αἰτήσομαι.
I will send one of my servants and will beg Jason to come into my sight.
Euripides Medea 774 (364)
Μήδεια: οὐ γὰρ γελᾶσθαι τλητὸν ἐξ ἐχθρῶν, φίλαι.
Medea: It is unbearable to be mocked by enemies, my friends.
Euripides Medea 797 (373)
ἀλλ’ αἰεὶ Ζεφύροιο λιγὺ πνείοντος ἀήτας
Ὠκεανὸς ἀνίησιν ἀναψύχειν ἀνθρώπους·
ever does Ocean send up blasts of the shrill-blowing West Wind that they may give cooling to men;
Homer Odyssey 4.567-568 (386)
οὐδὲ πολὺ τἀργύριόν ἐστιν ὃ θέλουσι λαβόντες τινὲς σῶσαί σε καὶ ἐξαγαγεῖν ἐνθένδε.
it is not even a large sum of money which we should pay to some men who are willing to save you and get you away from here.
Plato Crito 45b (397)
εἴ τι ἐμοῦ κηδόμενος οὐκ οἴει δεῖν ἀναλίσκειν τἀμά, ξένοι οὗτοι ἐνθάδε ἕτοιμοι ἀναλίσκειν·
if because you care for me you think you ought not to spend my money, there are foreigners here willing to spend theirs
Plato Crito 45b (398)
ἔτι δέ, ὦ Σώκρατες, οὐδὲ δίκαιόν μοι δοκεῖς ἐπιχειρεῖν πρᾶγμα, σαυτὸν προδοῦναι, ἐξὸν σωθῆναι
Besides, Socrates, it seems to me the thing you are undertaking to do is not even right—betraying yourself when you might save yourself.
Plato Crito 45c (402)
τοὺς δὴ λόγους οὓς ἐν τῷ ἔμπροσθεν ἔλεγον οὐ δύναμαι νῦν ἐκβαλεῖν
And I cannot, now that this has happened to us, discard the arguments I used to advance
Plato Crito 46c (412)
Χορός: ἀλλὰ κτανεῖν σὸν σπέρμα τολμήσεις, γύναι;
Μήδεια: οὕτω γὰρ ἂν μάλιστα δηχθείη πόσις.
Chorus: Will you dare to kill your children, my lady?
Medea: That's how to punish my husband the most.
Euripides Medea 816-7 (418)
ἠντεβόλει δὲ καὶ ἱκέτευε μὴ ἀποκτεῖναι ἀλλ’ ἀργύριον πράξασθαι
Then he besought and implored me not to kill him, but to exact a sum of money.
Lysias Speeches 1.25 (419)
Σωκράτης: “ἀλλὰ μὲν δή,” φαίη γ’ ἄν τις, “οἷοί τέ εἰσιν ἡμᾶς οἱ πολλοὶ ἀποκτεινύναι.”
Socrates: Someone might say that the multitude can put us to death.
Plato Crito 48b (431)
Σωκράτης: οὐκοῦν ἐκ τῶν ὁμολογουμένων τοῦτο σκεπτέον, πότερον δίκαιον ἐμὲ ἐνθένδε πειρᾶσθαι ἐξιέναι μὴ ἀφιέντων Ἀθηναίων ἢ οὐ δίκαιον·
Socrates: Then we agree that the question is whether it is right for me to try to escape from here without the permission of the Athenians, or not right.
Plato Crito 48c (434)
ἀντικακουργεῖν κακῶς πάσχοντα, ὡς οἱ πολλοί φασιν, δίκαιον ἢ οὐ δίκαιον;
is it right to requite evil with evil, as the world says it is, or not right?
Plato Crito 49c (436)
Σωκράτης: οὔτε ἄρα ἀνταδικεῖν δεῖ οὔτε κακῶς ποιεῖν οὐδένα ἀνθρώπων, οὐδ’ ἂν ὁτιοῦν πάσχῃ ὑπ’ αὐτῶν.
Socrates: Then we ought neither to requite wrong with wrong nor to do evil to anyone, no matter what he may have done to us.
Plato Crito 49d (438)
Κρίτων: οὐκ ἔχω, ὦ Σώκρατες, ἀποκρίνασθαι πρὸς ὃ ἐρωτᾷς· οὐ γὰρ ἐννοῶ.
Crito: I cannot answer your question, Socrates, for I do not understand.
Plato Crito 50a (441)
φέρε γάρ, τί ἐγκαλῶν ἡμῖν καὶ τῇ πόλει ἐπιχειρεῖς ἡμᾶς ἀπολλύναι;
Come, what fault do you find with us and the state, that you are trying to destroy us?
Plato Crito 50d (443)
βιάζεσθαι δὲ οὐχ ὅσιον οὔτε μητέρα οὔτε πατέρα, πολὺ δὲ τούτων ἔτι ἧττον τὴν πατρίδα
It is impious to use violence against either your father or your mother, and much more impious to use it against your country
Plato Crito 51c (445)
οὔ τί σ’ ἀτιμάζουσι θεοί· χαλεπὸν δέ κεν εἴη
πρεσβύτατον καὶ ἄριστον ἀτιμίῃσιν ἰάλλειν.
The gods do not disrespect you. It would be difficult to treat the oldest and wisest god dishonourably.
Homer Odyssey 13.139-140 (447)
ἔτι τοίνυν ἐν αὐτῇ τῇ δίκῃ ἐξῆν σοι φυγῆς τιμήσασθαι εἰ ἐβούλου, καὶ ὅπερ νῦν ἀκούσης τῆς πόλεως ἐπιχειρεῖς, τότε ἑκούσης ποιῆσαι.
And moreover even at your trial you might have offered exile as your penalty, if you wished, and might have done with the state's consent what you are now undertaking to do without it.
Plato Crito 52c (452)
πράττεις ἅπερ ἂν δοῦλος ὁ φαυλότατος πράξειεν, ἀποδιδράσκειν ἐπιχειρῶν παρὰ τὰς συνθήκας τε καὶ τὰς ὁμολογίας καθ’ ἃς ἡμῖν συνέθου πολιτεύεσθαι.
You are doing what the meanest slave would do, since you are trying to run away contrary to the compacts and agreements you made with us that you would live in accordance with us
Plato Crito 52d (454)
τὰς δ’ ἐμὰς ὀργὰς φέρειν
εἰκός σ’, ἐπεὶ νῷν πόλλ’ ὑπείργασται φίλα.
it is reasonable for you to put up with my anger since many acts of love have passed between us in the past.
Euripides Medea 870-871 (462)
Μήδεια: θέμις μὲν ἡμᾶς χρησμὸν εἰδέναι θεοῦ;
Medea: Is it lawful for me to hear the response?
Euripides Medea 676 (464)
ἔγνωκε δ’ ἡ τάλαινα συμφορᾶς ὕπο οἷον πατρῴας μὴ ἀπολείπεσθαι χθονός.
The poor woman has learnt what a boon it is not to abandon one's home
Euripides Medea 34-35 (468)
Τροφός: τί δ’ ἔστιν, ὦ γεραιέ; μὴ φθόνει φράσαι.
What is it old man? Do not begrudge me the news
Euripides Medea 63 (470)
πενθεῖν δ’ οὔ σε θαυμάζω τύχας.
I am not surprised that you are suffering at your fate.
Euripides Medea 268 (473)
εἰ γὰρ ἦσθ’ ἄπαις ἔτι, / συγγνώστ’ ἂν ἦν σοι τοῦδ’ ἐρασθῆναι λέχους.
If you were still childless it would have been forgivable to desire this marriage.
Euripides Medea 490-1 (484)
τί τοῦδ’ ἂν εὕρημ’ ηὗρον εὐτυχέστερον
ἢ παῖδα γῆμαι βασιλέως φυγὰς γεγώς;
What better luck could I have found than marrying the daughter of the king, though an exile?
Euripides Medea 553-4 (486)
Μήδεια: τί δῆτα Φοῖβος εἶπέ σοι παίδων πέρι;
Αἰγεύς: σοφώτερ’ ἢ κατ’ ἄνδρα συμβαλεῖν ἔπη.
Medea: Tell me what the god said about children
Aegeus: Words to wise for a mortal to interpret.
Euripides Medea 674-5 (496)
Μήδεια: τί δῆτ’ ἔχρησε; λέξον, εἰ θέμις κλύειν.
Medea: Tell me what the prophesy was. Speak, if I can hear.
Euripides Medea 678 (497)

Download these examples as a pdf