Home >  Constructions > ἐάν as ἄν or ἤν

Filter by level:
ἀλλ’ ἔπαυσε μὲν τούτων πολλοὺς ἀρετῆς ποιήσας ἐπιθυμεῖν καὶ ἐλπίδας παρασχών, ἂν ἑαυτῶν ἐπιμελῶνται, καλοὺς κἀγαθοὺς ἔσεσθαι·
He turned many from these vices by instilling in them a desire for virtue, and giving them hope that, if they can only control themselves they can turn into good and decent people.
Xenophon Memorabilia 2.2.2 (9)
ἢν ἐπιθυμήσῃς ἐπί τινος τῶν τοῦ πατρὸς ἁρμάτων ὀχεῖσθαι λαβὼν τὰς ἡνίας, ὅταν ἁμιλλᾶται, οὐκ ἂν ἐῷέν σε ἀλλὰ διακωλύοιεν;
Tell me this: if you want to take the reins of your father's chariot and take it for a drive when there's a competition, would they not allow you but stop you?
Plato Lysis 208a (41)
εἶεν· τί δῆτ’ ἐρεῖ τις, ἤν τις αὖ φανῇ
στρατοῦ τ’ ἄθροισις πολεμίων τ’ ἀγωνία;
πότερα μαχούμεθ’ ἢ φιλοψυχήσομεν,
τὸν κατθανόνθ’ ὁρῶντες οὐ τιμώμενον;
Well, what will people say if the armies are gathered together again, if there is another war? Will we fight or prefer to live, seeing that the dead are not respected?
Euripides Hecuba 313-6 (78)
τί δ’, ἢν θάνῃ τε καὶ πόλει πιθώμεθα;
What about if he dies and we obey the city?
Euripides Children of Heracles 1020 (83)
νὴ Δί’, ἔφη ἡ γυνή, ἐπιχαριτώτατον μὲν οὖν, ἂν μέλλωσί γε οἱ καλῶς θεραπευθέντες χάριν εἴσεσθαι καὶ εὐνούστεροι ἢ πρόσθεν ἔσεσθαι.
By Zeus it will be most rewarding if those who are well looked after are grateful and better-disposed than they were before.
Xenophon Economics 7.37 (91)
ἀγαπῶσι γὰρ οἶμαι αὐτοὶ ἂν τὸ ἴσον ἔχωσιν φαυλότεροι ὄντες.
I think they love it if they have the same although they are inferior.
Plato Gorgias 483c (156)
κἂν μὲν τάδ' ἡμῖν ἐκπονουμέναισιν εὖ
πόσις ξυνοικῇ μὴ βίᾳ φέρων ζυγόν,
ζηλωτὸς αἰών· εἰ δὲ μή, θανεῖν χρεών.
And if we work hard and our husband lives with us without inflicting the yoke violently, our life is enviable. If not we should die.
Euripides Medea 241-3 (178)
καὶ ἤν τε κατὰ νόον πρήξωμεν εὑρόντες Σκύθας, ἔστι ἄποδος ἡμῖν, ἤν τε καὶ μή σφεας εὑρεῖν δυνώμεθα, ἥ γε ἄποδος ἡμῖν ἀσφαλής·
And if we achieve our plan and find the Scythians, we will have an exit, while if we do not find them our exit-route will at least be protected.
Herodotus Histories 4.97 (220)
ἤν περ γὰρ κεῖταί γε τελεσφόρον εἰς ἐνιαυτόν,
αἰεὶ τῷ γ’ ἔσται χρὼς ἔμπεδος, ἢ καὶ ἀρείων.
Even if he lies here for a whole year, his flesh will stay the same.
Homer Iliad 19.32-33 (226)
οἵω τε δὲ καὶ ποιῆσαι δυνατὸν εἶναι αὐτὸν αὑτῷ βοηθεῖν ἐν τοῖς δικαστηρίοις, ἄν τις αὐτὸν ἀδικῇ.
They can also give someone the ability to defend himself in the lawcourts, if someone wrongs him.
Plato Euthydemus 273c1 (277)
ἀξιῶ δ’, ὦ ἄνδρες Ἀθηναῖοι, ἄν τι τῶν ἀληθῶν μετὰ παρρησίας λέγω, μηδεμίαν μοι διὰ τοῦτο παρ’ ὑμῶν ὀργὴν γενέσθαι. σκοπεῖτε γὰρ ὡδί.
Gentlemen of Athens, I ask you not to be angry with me if I speak the truth freely.
Demosthenes Speeches 9.3 (282)
τὸ δεῖπνον αὐτοῖς ἐστ’ ἐπεσκευασμένον
ἁπαξάπασιν, ἢν ἀπίωσιν οἴκαδε.
Dinner is ready for every single one of them - if they go off home!
Aristophanes Ecclesiazusae 1144-5 (295)
Σωκράτης: οὔτε ἄρα ἀνταδικεῖν δεῖ οὔτε κακῶς ποιεῖν οὐδένα ἀνθρώπων, οὐδ’ ἂν ὁτιοῦν πάσχῃ ὑπ’ αὐτῶν.
Socrates: Then we ought neither to requite wrong with wrong nor to do evil to anyone, no matter what he may have done to us.
Plato Crito 49d (438)

Download these examples as a pdf


Notes explaining this construction: