Home >  Constructions > γε

Filter by level:
αἱ μὲν τοίνυν ὀλιγαρχίαι καὶ δημοκρατίαι τὰς ἰσότητας τοῖς μετέχουσι τῶν πολιτειῶν ζητοῦσι, καὶ τοῦτ’ εὐδοκιμεῖ παρ’ αὐταῖς, ἢν μηδὲν ἕτερος ἑτέρου δύνηται πλέον ἔχειν· ὃ τοῖς πονηροῖς συμφέρον ἐστίν· αἱ δὲ μοναρχίαι πλεῖστον μὲν νέμουσι τῷ βελτίστῳ, δεύτερον δὲ τῷ μετ’ ἐκεῖνον, τρίτον δὲ καὶ τέταρτον τοῖς ἄλλοις κατὰ τὸν αὐτὸν λόγον. καὶ ταῦτ’ εἰ μὴ πανταχοῦ καθέστηκεν, ἀλλὰ τό γε βούλημα τῆς πολιτείας τοιοῦτόν ἐστιν.
Oligarchies and democracies aim for equality for those who are part of them. They approve of the idea that no man should be able to have any more than another. But this is beneficial to the worst people! Monarchies, on the other hand, give the most to the best, the next most to the next best, and the same to the one third and fourth in line and so on. Even if this doesn't happen everywhere, this is the aim of monarchy, anyway.
Isocrates Letters 3 (Nicocles) 15 (45)
Καλλίκλης: δοκεῖ οὖν σοι, ὦ Σώκρατες, καλῶς ἔχειν ἄνθρωπος ἐν πόλει οὕτως διακείμενος καὶ ἀδύνατος ὢν ἑαυτῷ βοηθεῖν;

Σωκράτης: εἰ ἐκεῖνό γε ἓν αὐτῷ ὑπάρχοι, ὦ Καλλίκλεις, ὃ σὺ πολλάκις ὡμολόγησας·
Do you think that a man who is in this situation in the situation and is unable to help himself is in a good position, Socrates? Well, I would say yes, if he only possessed that one quality which you have often agreed about.
Plato Gorgias 522c (66)
τὰ δ’ ἄλλα, ἔφην ἐγώ, ὦ Ἰσχόμαχε, αὐτὸς ἐπαίδευσας τὴν γυναῖκα ὥστε ἱκανὴν εἶναι ὧν προσήκει ἐπιμελεῖσθαι; οὐ μὰ Δί’, ἔφη ὁ Ἰσχόμαχος, οὐ πρίν γε καὶ ἔθυσα καὶ ηὐξάμην ἐμέ τε τυγχάνειν διδάσκοντα καὶ ἐκείνην μανθάνουσαν τὰ βέλτιστα ἀμφοτέροις ἡμῖν.
But in every other respect, Ischomachus, did you teach your wife yourself to be competent in her duties? No, certainly not, Socrates, not until I had prayed and made sacrifices, that I would teach and she would learn the best things for both of us.
Xenophon Economics 7.7 (74)
νὴ Δί’, ἔφη ἡ γυνή, ἐπιχαριτώτατον μὲν οὖν, ἂν μέλλωσί γε οἱ καλῶς θεραπευθέντες χάριν εἴσεσθαι καὶ εὐνούστεροι ἢ πρόσθεν ἔσεσθαι.
By Zeus it will be most rewarding if those who are well looked after are grateful and better-disposed than they were before.
Xenophon Economics 7.37 (91)
καὶ ἤν τε κατὰ νόον πρήξωμεν εὑρόντες Σκύθας, ἔστι ἄποδος ἡμῖν, ἤν τε καὶ μή σφεας εὑρεῖν δυνώμεθα, ἥ γε ἄποδος ἡμῖν ἀσφαλής·
And if we achieve our plan and find the Scythians, we will have an exit, while if we do not find them our exit-route will at least be protected.
Herodotus Histories 4.97 (220)
μηδαμῶς, ὦ ἄνδρες δικασταί, τοὺς πένητας ἀτιμάζετε (ἱκανὸν γὰρ αὐτοῖς τὸ πένεσθαι κακόν), μηδέ γε τοὺς ἐργάζεσθαι καὶ ζῆν ἐκ τοῦ δικαίου προαιρουμένους
Gentlemen of the jury, you should in no way dishonour the poor (being poor is bad enough for them), and you should also not dishonour those who have chosen to work and live on the path of righteousness.
Demosthenes Speeches 57.36 (239)
οἱ δ’ ἀπεκρίναντο ὅτι “καὶ ὑμεῖς ἐπὶ τὴν ἡμετέραν χώραν ἔρχεσθε.” λέγειν ἐκέλευον οἱ στρατηγοὶ ὅτι “οὐ κακῶς γε ποιήσοντες, ἀλλὰ βασιλεῖ πολεμήσαντες ἀπερχόμεθα εἰς τὴν Ἑλλάδα, καὶ ἐπὶ θάλατταν βουλόμεθα ἀφικέσθαι.”
They answered "You are invading our country". And the generals ordered him to say "We are doing so not out of any wish to do you harm, instead we are coming into Greece to fight with the king and we want to reach the sea".
Xenophon Anabasis 4.8 (242)
εἰ καὶ αὐτὸς Πρίαμος συνοίκεε Ἑλένῃ, ἀποδοῦναι ἂν αὐτὴν τοῖσι Ἀχαιοῖσι, μέλλοντά γε δὴ τῶν παρεόντων κακῶν ἀπαλλαγήσεσθαι.
If Priam himself had lived with Helen he would have giiven her back to the Greeks, if we would have escaped from his current troubles.
Herodotus Histories 2.120 (513)
εἰ κεῖνόν γε ἴδοιμι κατελθόντʼ Ἄϊδος εἴσω
φαίην κε φρένʼ ἀτέρπου ὀϊζύος ἐκλελαθέσθαι.
If I could see him gone down to Hades,
Then I could say my heart had forgotten its joyless misery.
Homer Iliad 6.284-5 (524)

Download these examples as a pdf