Home >  Constructions > γάρ

Filter by level:
Σωκράτης: ἀλλά μοι πειρῶ πρᾴως τε καὶ εὐκόλως ἀποκρίνεσθαι.
Ἱππίας: αἰσχρὸν γὰρ ἂν εἴη, ὦ Σώκρατες, εἰ ἄλλους μὲν αὐτὰ ταῦτα παιδεύω καὶ ἀξιῶ διὰ ταῦτα χρήματα λαμβάνειν, αὐτὸς δὲ ὑπὸ σοῦ ἐρωτώμενος μὴ συγγνώμην τ’ ἔχοιμι καὶ πρᾴως ἀποκρινοίμην.
Socrates: Try to answer me nice and kindly.
Hippias: It would be terrible if I didn't try to understand you and answer your questions nicely when I teach these topics to others and consider my services worthy of payment.
Plato Hippias Minor 364d (29)
τὸν ὄντα δ’ εἴσῃ μῦθον· οἵδε γὰρ ξένοι
ἥκουσ’ Ὀρέστου πρός με κήρυκες λόγων.
ἀλλ’, ὦ ξένοι, σύγγνωτε τοῖς εἰρημένοις.
You will know the truth: these strangers
have come from Orestes carrying messages for me.
Now, strangers, forgive what has been said.
Euripides Electra 346-8 (97)
Κρέων: σὺ δ’ οὐκ ἐπαιδεῖ, τῶνδε χωρὶς εἰ φρονεῖς;
Ἀντιγόνη: οὐδὲν γὰρ αἰσχρὸν τοὺς ὁμοσπλάγχνους σέβειν.
Creon: Are you not ashamed to think differently from them?
Antigone: No - there is nothing shameful in respecting one's family
Sophocles Antigone 510-11 (231)
μὴ σπεῖρε τέκνων ἄλοκα δαιμόνων βίᾳ·
εἰ γὰρ τεκνώσεις παῖδ’, ἀποκτενεῖ σ’ ὁ φύς,
Do not sow the furrow of children against the will of the gods.
If you bear a child, the child will kill you.
Euripides Phoenician Women 18-19 (233)
μηδεὶς δ’ ὑμῶν, ὦ ἄνδρες Ἀθηναῖοι, δυσχερῶς ὑπολάβῃ· καὶ γὰρ νῦν ἀστὰς γυναῖκας πολλὰς εὑρήσετε τιτθευούσας, ἃς ὑμῖν καὶ κατ’ ὄνομα, ἐὰν βούλησθε, ἐροῦμεν.
Let none of you take this in the wrong way. After all, even now you can find many citizens acting as wet-nurses, who we can name for you, if you like.
Demosthenes Speeches 57.35 (237)
ὅστις δὲ μηδετέροις ἀρέσκει, τοῦτον ὢ πρὸς τῶν θεῶν τί ποτε καὶ καλέσαι χρή; σὺ γὰρ δὴ ἐν μὲν τῇ δημοκρατίᾳ πάντως μισοδημότατος ἐνομίζου, ἐν δὲ τῇ ἀριστοκρατίᾳ πάντων μισοχρηστότατος γεγένησαι.
But what must we call a man who pleases neither side? Take you for example: during the democracy you were considered to be someone who really hated the plebs, while during the aristocracy you turned into someone who really hates the rich.
Xenophon Hellenica 2.3.47 (291)
Ἀθηναῖοι, μνήσθητε τὰ πεποιημένα Ἀνδοκίδῃ, ἐνθυμήθητε δὲ καὶ τῆς ἑορτῆς, δι’ ἣν ὑπὸ τῶν πολλῶν προὐτιμήθητε. ἀλλ’ ἐστὲ γὰρ ὑπὸ τῶν τούτου ἁμαρτημάτων ἤδη καταπλῆγες διὰ τὸ πολλάκις ἰδεῖν καὶ ἀκοῦσαι, ὥστε οὐδὲ τὰ δεινὰ ἔτι δεινὰ δοκεῖ ὑμῖν εἶναι.
Athenians, remember the actions committed by Andocides, and remember too the festival for which you get great renown. For you have become stupefied by having seen and heard about his crimes so often that these terrible things no longer seem terrible to you.
Lysias Speeches 6.50 (299)
ἀλλὰ προσέχετε τὸν νοῦν, δοκείτω δ’ ὑμῖν ἡ γνώμη ὁρᾶν ἃ οὗτος ἐποίει, καὶ διαγνώσεσθε ἄμεινον. οὗτος γὰρ ἐνδὺς στολήν, μιμούμενος τὰ ἱερὰ ἐπεδείκνυε τοῖς ἀμυήτοις καὶ εἶπε τῇ φωνῇ τὰ ἀπόρρητα, τῶν δὲ θεῶν, οὓς ἡμεῖς θεοὺς νομίζομεν καὶ θεραπεύοντες καὶ ἁγνεύοντες θύομεν καὶ προσευχόμεθα, τούτους περιέκοψε.
Now pay attention, and agree to consider at what he has done and you will come to a better decision. You see, by putting on ceremonial robes, and imitating the sacred rites he has revealed them to the uninitiated and has unuttered unspeakable things with his mouth; he has mutilated the gods whom we worship, and to whom we sacrifice and pray with our devotions and purifications.
Lysias Speeches 6.51 (302)
Μήδεια: ᾤμωξα δ’ οἷον ἔργον ἔστ’ ἐργαστέον
τοὐντεῦθεν ἡμῖν· τέκνα γὰρ κατακτενῶ
τἄμ’· οὔτις ἔστιν ὅστις ἐξαιρήσεται·
I lament at the act I must now commit. I will kill my children. Nobody can stop me.
Euripides Medea 791-3 (374)
Κρίτων: οὐκ ἔχω, ὦ Σώκρατες, ἀποκρίνασθαι πρὸς ὃ ἐρωτᾷς· οὐ γὰρ ἐννοῶ.
Crito: I cannot answer your question, Socrates, for I do not understand.
Plato Crito 50a (441)

Download these examples as a pdf


Notes explaining this construction: